Jul 2, 2015

A pathigam which produces benefits of reading all pathigams

As per the request of his father, thirugnanasampanthar had created a song which gives the benefits of reading all pathigams.By reading this one will avoid rebirth after getting all the good things in this life and will reach lord siva's world.

ஓருரு வாயினை மானாங் காரத் 
தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம் 
ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும் 
படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை 
இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை  

ஓரால் நீழல் ஒண்கழல் இரண்டும் 
முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிநெறி 
காட்டினை நாட்டமூன் றாகக் கோட்டினை 
இருநதி அரவமோ டொருமதி சூடினை 
ஒருதா ளீரயின் மூவிலைச் சூலம்  

நாற்கால் மான்மறி ஐந்தலை அரவம் 
ஏந்தினை காய்ந்த நால்வாய் மும்மதத் 
திருகோட் டொருகரி யீடழித் துரித்தனை 
ஒருதனு இருகால் வளைய வாங்கி 
முப்புரத் தோடு நானிலம் அஞ்சக்  

கொன்று தலத்துற அவுணரை யறுத்தனை 
ஐம்புலன் நாலாம் அந்தக் கரணம் 
முக்குணம் இருவளி யொருங்கிய வானோர் 
ஏத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ 
டிருபிறப் போர்ந்து முப்பொழுது குறைமுடித்து 

நான்மறை யோதி ஐவகை வேள்வி 
அமைத்தா றங்க முதலெழுத் தோதி 
வரன்முறை பயின்றெழு வான்றனை வளர்க்கும் 
பிரமபுரம் பேணினை 
அறுபதம் முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை 

இகலிய மைந்துணர் புகலி யமர்ந்தனை 
பொங்குநாற் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கினை 
பாணிமூவுலகும் புதையமேல் மிதந்த 
தோணிபுரத் துறைந்தனை தொலையா இருநிதி 
வாய்ந்த பூந்தராய் ஏய்ந்தனை  

வரபுரம் என்றுணர் சிரபுரத் துறைந்தனை
ஒருமலை யெடுத்த இருதிறல் அரக்கன் 
விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிந்தனை 
முந்நீர்த் துயின்றோன் நான்முகன் அறியாப் 
பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமர்ந்தனை 

ஐயுறு மமணரும் அறுவகைத் தேரரும் 
ஊழியும் உணராக் காழி யமர்ந்தனை 
எச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெச்சினை 
ஆறு பதமும் ஐந்தமர் கல்வியும் 
மறைமுதல் நான்கும்   

மூன்று காலமுந் தோன்ற நின்றனை
இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையும் 
மறுவிலா மறையோர் 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் அறியும் 

அனைய தன்மையை யாதலின் நின்னை 
நினைய வல்லவ ரில்லைநீள் நிலத்தே. 
 
 
Thanks to right mantra.com 

Thanks to shaivam.org  

Jun 21, 2015

Nakshatra Offerings to ArunachalaIt is repeatedly mentioned in the Skandapurana that Lord Shiva will always have a special connection towards those who undertake pradakshina, tapas and austerities at Arunachala. 

According to Nandikeswara, for heavenly enjoyments and eventual satisfaction, there is no greater place of sanctity than the Holy Hill. Remembrance of Arunachala purifies the mind, learning about its greatness perfects the ears and extolling its munificence sanctifies the tongue. It is also stated in the Purana that, “There will be no experience of physical and mental ailments wherever the lingam of Arunachaleswarar is worshipped”. 


Offerings during 27 Nakshatras 

Nakshatras or stars function as sensory organs of the Lord. Arunachaleswarar prefers particular offerings on each day of puja depending upon the ruling star of the day. The precise specification of offerings, however, has a scientific basis. For example, on the day ruled by Krittika (i.e. Moon in Krittika), which is an incendiary or fiery constellation in consonance with the Yajur Vedic hymn, "Agnirnahpaatu Krittikaaha . . ." evocative of light and fire, the offering of lamps (deepams) is suggested. It is therefore in the fitness of things that one offers just what is ordained as it is believed to greatly increase the significance of the seva. 

The below table is based upon the Skandapurana:- 

Day ruled by Nakshatra followed by Nature of Offering 

1. Aswini Vastram (Cloth)
2. Bharani Abharanam (Jewels)
3. Krittika Deepam (Lights)
4. Rohini Thaapyam (Hot Offerings)
5. Mrigasira Srigandham (Sandalpaste)
6. Aridra Harichandanam (Red Sandalpaste)
7. Punarvasu Kasturi
8. Pushyami Karpuram (Camphor)
9. Asiesha Kesari (Saffron)
10. Makha Pachakarpuram in water
11.Pubba Thambulam
12.Uttara Dhoopam (Incense)
13.Hastha Kaalaaguru (A Scent)
14.Chitta Anulepanam
15.Swati Scents
16.Vishaka Chaamaram (Traditional Fans)
17.Anuradha Swetachatram (White Umbrella)
18.Jyeshta Go-ghritam (Cow’s Ghee)
19.Moola Pearl Necklace
20.Purvashada Kireetam (Crown)
21.Uttarashada Nava-ratnams (9 Precious Stones)
22.Sravana Bhadraasanam (as Peeta)
23.Dhanishta Gold
24.Satabhisha Fine Articles
25.Purvabhadra Enjoyable (Bhogya) ones
26.Uttarabhadra Horse
27.Revati Golden Chariot
 
Thanks to arunachala mystic blog.

Jun 18, 2015

Thavasimadai bairavar


People who are not  having good relations with their children as per their destiny can worship Kalabairavar in thavasimadai near thindukkal as it will improve the relationship.

Thanks to agasthiar blog. 

Jun 14, 2015

Cholapuram Bairaveswari


Cholapuram is the place where sri bairaveswarar head for 64 bairavars had blessed devotees The avatar before sri lalithambiga is sri bairaveswari and in cholapuram near kumbakonam ambigai had taken form as sri bairaveswari in ancient days. Aathibarasakthi had taken form as sri vajreswari in ancient days as she had blessed sage thathisi.

Thanks to agasthiar blog.
May 21, 2015

Arunachala Oracle“In India there is still a custom in villages of people depending on providence when there is no possibility of a decision being arrived at by reasoning on a particular matter, and of taking recourse to Dharmapatra, the leaf of impartiality to know the will of Providence; when they ascertain it thus, they act accordingly, without further argument or reasoning. The leaf of impartiality is made use of in the following manner:

“Yes” and “No” are written on some fragments of paper or on Vilva leaves, which are put into an empty water-pot, and a child is asked to pick up one fragment or a leaf. If the child picks up a “Yes” fragment, the person who has recourse to this expedient knows that Providence sanctions the contemplated course. If the other pieces is picked up, he takes it that the will of providence forbids the course.”

[Page 140 - Sri Ramakrishna the Great Master Part 1]As well as the Leaf of Impartiality utilised in India for many hundreds of years, there are many other methods used by Devotees to access the will of Divine Providence. Sri Sathya Sai Baba often used to counsel his devotees that when they had a situation that required action, they could revert to “chits” in order to access the Will of Divine Providence. In this respect He suggested that the devotee keep a number of tokens or coins on their altar in order to access a “Yes” or “No” answer from the Divine.

A great devotee of Sri Shirdi Sai Baba, Shri Madhav Lele published a well known book, “Your Questions and Shree Sai Baba Answers,” which is comprised of 720 possible answers available in response to a devotee’s question.

The premise of Arunachala Oracle is the same as the Leaf of Impartiality, the recommendation of chits from Sri Sathya Sai Baba and the book of guidance of Sri Shirdi Sai Baba.

Arunachala Oracle is comprised of 630 possible answers compiled from sayings and recommendations of Sri Sathya Sai Baba, Arunachala saints and devotees and answers of the book of Madhav Lele.

Please treat this programme with respect. You will receive an answer from Divine Providence directly proportionate to the extent of your seriousness and surrender.

AS IS THE FEELING IN ONE’S MIND
SO IS ONE’S EXPERIENCE
[Shirdi Sai Baba]

On Arunachala Oracle there is meditation page, with devotional audios to allow you to quieten the mind before asking your question. When you feel ready to ask your question, type it in the question box at the bottom of the photograph of Lord Shiva and Nandi.


• Relax and meditate on the image of Lord Shiva with love

• With a quiet, humble heart ask for help and guidance

• Formulate your question in the mind

• Ask the Divine to provide you with a true and blessed answer

• Do not keep repeating a question till you get the answer you want

• If your confusion has not been satisfied, keep a prayerful attitude and return to the Oracle after a break of a few days and ask your question in another way

click here to visit the oracle

Thanks to arunachalasamudra.org


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...