Aug 20, 2015

Various types of offerings

Offerings and blessings


Offering food  will provide pithru blessings

Offering clothes provides safety for women


Offering slippers provide benefits of making a theertha yatraOffering Mangalyam provides mangalya bhagyam


Offering gold mangalyam  provides marriage alliances

Offering umberlla will provide good future for children


Offering mats will provide remedy for severe diseases


Offering cows will remove several dosha's in  one's house


Offering fruits will increase longevity

Offering vegetables will provide good health for children
Offering rice will remove povertyOffering oil will reduce cash problems


Offering flowers will provide good marriage life

Thanks to rightmantra.com.


Aug 3, 2015

Hanuman subrabatham

                                  

ஆஞ்சநேய சுப்ரபாதம்

அமலா கனகவர்ணம் ப்ரஜ்வல பாவ காட்சம்
சரசஜனி பவத்ரம் ஸர்வதா சுப்ரசன்னம்
படுதர கணகாத்ரம் குண்டலாலம் க்ருதாம்கம்
ரணஜய கரவாலம் ராமதூதம் நமாமி ||
அஞ்சனா சுப்ரஜா வீரா பூர்வா சந்த்யா ப்ரபத்ததே |
உத்திஷ்ட ஹரிசார்தூல கர்த்தவ்யம் தெய்வ மாஹ்நிகம் ||
உத்திஷ்டோ த்திஷ்ட ஹனுமன் உத்திஷ்ட விஜயத்வஜ|
உத்திஷ்டரவிஜா காந்த த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு ||
ஸ்ரீராமசந்தரா சரணாபுஜ மத்தப்ருங்கா
ஸ்ரீராம மந்ர ஜபாஸ்ரீலா பவாப்தி போதா
ஸ்ரீஜானகி ஹிருதய தாப நிவார மூர்த்தே
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
ஸ்ரீராம திவ்ய சரிதாம்ருத ச்வாதுலோலா
ஸ்ரீராம கிங்கர குணாகர தீணபந்தோ
ஸ்ரீராம பக்த ஜகதேகா மஹோக்ர சௌர்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
சுக்ரீவ மித்ர கபிஸேகர குண்ய மூர்த்தே
சுக்ரீவ ராகவ சமாகம திவ்ய கீர்த்தே
சுக்ரீவ மந்திரிவர சூர குலாக்ரகண்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
பக்தார்தி பஞ்சன தயகர யோகி வந்த்யா
ஸ்ரீகேஸரி ப்ரியதனுஜ்ய சுவர்ணதேஹி
ஸ்ரீபாஸ்கராத்மாஜ மனோம்புஜ சந்தரீகா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
ஸ்ரீ மாருத ப்ரிய தனுஜ மராபலாட்யா
மைனாக வந்தித பாதாம்புஜ தன்டிதாரின்
ஸ்ரீஉஷ்த்ர வாஹன சுலட்சனலட்சிதாநிக
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
பஞ்சாந்நன்யா பவ பீதி ஹரஸ்யராமா
பாதாபஜசேவன பரஸ்ய பராத்பரயா
ஸ்ரீ அஞ்சனா ப்ரியஸுதஸ்ய சுவிக்ரஹச்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
கந்தர்வாயட்க்ஷா புஜகாதிபாக்ன்னர ஆச்ரசா
ஆதித்ய விஷ்வ வசுருத்ர மஹர்சி கம்கா(சுரக்க்ஷ சங்கா)
கங்கீர்தியன்தி தவதிவ்ய சுனாம் பம்திம்
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
ஸ்ரீகௌதமிச்வனா தும்புராநாரதாத்ரி
மைத்ரேயா வ்யாச ஜனகாதி மஹர்சி சங்கா
காயன்தி ஹர்ச பரிதாஸ்தவ திவ்ய கீர்திம்
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
பிருங்காவளிச மகரந்த ரசம் பிபேத்வை
குஜம் த்வதார்த மதுரம் சரனாயுதாஸ்ச
தேவாலயே கணகபீர சுசன்காகோஷ்ஹ
நிர்யான்தி வீர ஹனுமான் தவசுப்ரபாதம்
பம்பா சரோவர சுபுன்ய பவித்ர தீர்த்ர
ஆதாய ஹேமகல சைச்சா மஹர்க்ஷி ஸங்கா
திஷ்சன்தி த்வத்சரணா மங்கள சேவநார்த்தம்
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்
ஸ்ரீ சூர்ய புத்ரி ப்ரியநாத மனோன்ய மூர்த்தே
வாதாத்ம ஜாத கபீவீர சுபிங்கலாக்ஷா
சஞ்சீவராயா ரகுவீர சுபக்தவர்யா
ஸ்ரீவீரதீர ஹனுமான் தவ சுப்ரபாதம்

Thanks to anumar.vayusutha.in.

Another version is available in rightmantra.com.

 right mantra version is avilable in youtube sung by p.b.srinivas
Jul 20, 2015

Soundaryalahari written by AdisankararSri aathisankarar after establishing 6 types of worship and sanathana dharma went to kailash and worshipped lord shiva. Lord shiva blessed him by giving 5 spadiga lingams and a bundle of songs written in palm leaves about Goddess parvathi.Sri adisankarar thanked lord siva by singing umamageswarar stotram and started his way back.But while returning nandhi who is the gatekeeper of Lord shiva got back some palm leaves and started reading it.41 songs were lost which are called as aanandalahiri and aathi sankarar came out of kailash with sadness. Sri ambigai asked him to recite the remaining 59 songs and sri adisankarar did as per her wish and it is called as soundaryalahiri.

5 lingams given by lord siva to sri adisankarar are installed  in kanchi, kedarnath, nepal, sriungeri and chidambaram.

Ilayaraja famous tamil musician had used the first song in soundaryalahiri in his janani janani song.

Soundaryalahiri is available in rightmantra.com in pdf format.Thanks to right mantra.com

Jul 2, 2015

A pathigam which produces benefits of reading all pathigams

As per the request of his father, thirugnanasampanthar had created a song which gives the benefits of reading all pathigams.By reading this one will avoid rebirth after getting all the good things in this life and will reach lord siva's world.

ஓருரு வாயினை மானாங் காரத் 
தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம் 
ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும் 
படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை 
இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை  

ஓரால் நீழல் ஒண்கழல் இரண்டும் 
முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிநெறி 
காட்டினை நாட்டமூன் றாகக் கோட்டினை 
இருநதி அரவமோ டொருமதி சூடினை 
ஒருதா ளீரயின் மூவிலைச் சூலம்  

நாற்கால் மான்மறி ஐந்தலை அரவம் 
ஏந்தினை காய்ந்த நால்வாய் மும்மதத் 
திருகோட் டொருகரி யீடழித் துரித்தனை 
ஒருதனு இருகால் வளைய வாங்கி 
முப்புரத் தோடு நானிலம் அஞ்சக்  

கொன்று தலத்துற அவுணரை யறுத்தனை 
ஐம்புலன் நாலாம் அந்தக் கரணம் 
முக்குணம் இருவளி யொருங்கிய வானோர் 
ஏத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ 
டிருபிறப் போர்ந்து முப்பொழுது குறைமுடித்து 

நான்மறை யோதி ஐவகை வேள்வி 
அமைத்தா றங்க முதலெழுத் தோதி 
வரன்முறை பயின்றெழு வான்றனை வளர்க்கும் 
பிரமபுரம் பேணினை 
அறுபதம் முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை 

இகலிய மைந்துணர் புகலி யமர்ந்தனை 
பொங்குநாற் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கினை 
பாணிமூவுலகும் புதையமேல் மிதந்த 
தோணிபுரத் துறைந்தனை தொலையா இருநிதி 
வாய்ந்த பூந்தராய் ஏய்ந்தனை  

வரபுரம் என்றுணர் சிரபுரத் துறைந்தனை
ஒருமலை யெடுத்த இருதிறல் அரக்கன் 
விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிந்தனை 
முந்நீர்த் துயின்றோன் நான்முகன் அறியாப் 
பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமர்ந்தனை 

ஐயுறு மமணரும் அறுவகைத் தேரரும் 
ஊழியும் உணராக் காழி யமர்ந்தனை 
எச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெச்சினை 
ஆறு பதமும் ஐந்தமர் கல்வியும் 
மறைமுதல் நான்கும்   

மூன்று காலமுந் தோன்ற நின்றனை
இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையும் 
மறுவிலா மறையோர் 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை 
கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் அறியும் 

அனைய தன்மையை யாதலின் நின்னை 
நினைய வல்லவ ரில்லைநீள் நிலத்தே. 
 
 
Thanks to right mantra.com 

Thanks to shaivam.org  

Jun 21, 2015

Nakshatra Offerings to ArunachalaIt is repeatedly mentioned in the Skandapurana that Lord Shiva will always have a special connection towards those who undertake pradakshina, tapas and austerities at Arunachala. 

According to Nandikeswara, for heavenly enjoyments and eventual satisfaction, there is no greater place of sanctity than the Holy Hill. Remembrance of Arunachala purifies the mind, learning about its greatness perfects the ears and extolling its munificence sanctifies the tongue. It is also stated in the Purana that, “There will be no experience of physical and mental ailments wherever the lingam of Arunachaleswarar is worshipped”. 


Offerings during 27 Nakshatras 

Nakshatras or stars function as sensory organs of the Lord. Arunachaleswarar prefers particular offerings on each day of puja depending upon the ruling star of the day. The precise specification of offerings, however, has a scientific basis. For example, on the day ruled by Krittika (i.e. Moon in Krittika), which is an incendiary or fiery constellation in consonance with the Yajur Vedic hymn, "Agnirnahpaatu Krittikaaha . . ." evocative of light and fire, the offering of lamps (deepams) is suggested. It is therefore in the fitness of things that one offers just what is ordained as it is believed to greatly increase the significance of the seva. 

The below table is based upon the Skandapurana:- 

Day ruled by Nakshatra followed by Nature of Offering 

1. Aswini Vastram (Cloth)
2. Bharani Abharanam (Jewels)
3. Krittika Deepam (Lights)
4. Rohini Thaapyam (Hot Offerings)
5. Mrigasira Srigandham (Sandalpaste)
6. Aridra Harichandanam (Red Sandalpaste)
7. Punarvasu Kasturi
8. Pushyami Karpuram (Camphor)
9. Asiesha Kesari (Saffron)
10. Makha Pachakarpuram in water
11.Pubba Thambulam
12.Uttara Dhoopam (Incense)
13.Hastha Kaalaaguru (A Scent)
14.Chitta Anulepanam
15.Swati Scents
16.Vishaka Chaamaram (Traditional Fans)
17.Anuradha Swetachatram (White Umbrella)
18.Jyeshta Go-ghritam (Cow’s Ghee)
19.Moola Pearl Necklace
20.Purvashada Kireetam (Crown)
21.Uttarashada Nava-ratnams (9 Precious Stones)
22.Sravana Bhadraasanam (as Peeta)
23.Dhanishta Gold
24.Satabhisha Fine Articles
25.Purvabhadra Enjoyable (Bhogya) ones
26.Uttarabhadra Horse
27.Revati Golden Chariot
 
Thanks to arunachala mystic blog.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...